සිංහලෙන් ලිවීම

ඇති යන්තම් මම දඟලලා දඟලලා හොයා ගත්තා කොහොමද සිංහලෙන් ලියන්නෙ කියලා.

ඔයගොල්ලන්ටත් ඔනනම් Sinhala Unicode කියලා Google ඵකේ type කරලා Unicode Download කර ගන්න.

For Vista and Windows 7:
Vista Quick Fix.exe ඵක install කරන්න.

අනිත් OS වලට ඵ් Site ඵකේම බලන්න. ක්‍රම තියන‍වා.

මතක තියා ගන්න, Windows Vista, Win 7 වලට Unicode Inbuilt උනා‍ට, Quick Fix ඵක දැම්මම තමයි හරියටම වැඩ කරන්නේ.

Keyboard Layout change Shortcut : ALT + SHIFT

Posted in Labels: , , |

3 comments:

 1. Anonymous Says:

  ආපෝ.. මෙයා මේව දන්නේ දැන්ද? චාටර් නේ...

  I've been doin this since ages.. and all the sinhala poems i've written were done using unicode.. btw.. try the below link.. it can be used online to convert to unicode..
  http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html
  +In your blogroll, update my blog ok.. to http://chamitha.info.. ;)

 2. Tharaka Devinda Says:

  OK OK. I told you I'm new to this Unicode Thingy! Crap. I have to install it to Vista. :D
  I did a test run in Win7.

 3. Tharaka Devinda Says:

  And Chamitha...Its updated, the link!